weebly reliable statistics

Предизвикателствата на бъдещето

Предизвикателствата на бъдещето

В ход е изпълнението на проект”Девин”по изграждането и пускането в експлоатация на модулен комплекс за термична газификация Epyr 500.Проекта включва изграждането на когенерационна инсталация от две отделни системи, работещи самостоятелно и независимо една от друга с общ капацитет 1000 kW/h електроенергия и 1500 kW/h топлоенергия.    

С реализирането на този проект на практика се променя енергийната характеристика на региона и се популяризира използването на възобнявяеми енергийни източници.Финализирането на проекта ще се осъществи през есента на тази година.Специалистите от Екопроект отговорят на предизвикателствата на бъдещето внедрявайки енергийно ефективни технологии и решения и маркират производството на енергия от пиролизни инсталации като ключов възобновяем ресурс.

« назад към новините