weebly reliable statistics

Дейности

 

                                     Дейности

Екопроект ЕООД е създадена и оперира на българския пазар от 1999г., като инженерингова компания бързо развиваща се в следните направления:

I. В областта на пречистване на  водите :

1. Проектиране на:

 • Водоснабдителни системи
 • Канализационни мрежи и съоръжения
 • Пречиствателни станции за битови отпадни води
 • Пречиствателни станции за промишлени отпадни води
 • Пречиствателни станции за питейни води

2. Проектиране, реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за промишлени и битови отпадни води.

3. Проектиране, реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за питейни води

4. Доставка на оборудване за пречиствателни станции:

 • Пречиствателни станции за битови отпадни води
 • Пречиствателни станции за промишлени отапдни води
 • Пречиствателни станции за питейни води

5. Шеф-монтаж, пуск и въвеждане в експолоатация на доставеното оборудване за пречиствателни станции

6. Гаранционен и след гаранционен сервиз на пречиствателни станции

7. Пред-инвестиционни проучвания:

 • Консултации и пред-проекти проучвания, свързани с пречистването на питейни и отпадни води и съдействие за издаване на разрешителни за заустване на пречистените води.
 • Работно проектиране на пречиствателни станции за отпадни и питейни води
 • Осъществяване на авторски надзор
 • Консултантска дейност по международни проекти

II. Геодезически дейности при инвестиционно проектиране и строителство:

 • Геодезическа основа
 • Площна нивелация
 • Напречни профили
 • Геодезическа снимка
 • Заснимане на хидротехнически съоръжения
 • Проекти за вертикално планиране
 • Трасировъчен проект
 • Трасиране
 • Екзикутиви

III. В областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ):

1.Фотоволтаични системи са производство на електричесртво

 • Комплексна доставка на следящи и стационарни фотоволтаични системи;
 • Изготвяне на предварителен проект и методическа помощ пред съответните инстанции;
 • Управление, обслужване, монтаж, гаранционен и следгаранционен сервиз.Независими фотоволтаични системи за монтаж на труднодостъпни места за вашето независимо електро-захранване;
 • Търговия с модули и компоненти за изграждане на фотоволтаична система;
 • Слънчево-енергиен одит на място.

2. Пиролизни системи

 • Проектиране
 • Доставка
 • Монтаж
 • Въвеждане в експлоатация
 • Гаранционен и след гаранционен сервиз

3. Система за почистване на въглеродни отлагания от двигатели с вътрешно горене

 

 • Включване на системата към  автомобила
 • Добавяне на окси-водород, чрез които се обогатява горивната смес на двигателя
 • Повишаване на ефективността на изгаряне
 • Премахване на въглеродните отлагания от двигателя

                   IV.Енергийна ефективност

        1.Прилагане на енергоспестяващи мерки

        ♦Обследване на сгради и съоражения                                                                                                                                                                                                                                        

        ♦Сертифициране на сгради                                                                                                                                                                                                                                                          

        ♦Изготвяне на технико-икономическа оценка                                                                                                                                                                                                                                                    

        ♦Изпълнение и гаранция на препоръчаните мерки                                                                                                                                                                                                   

 

                          V.Проектиране на ОВК 

 

        ♦Отоплителни инсталации
        ♦Вентилационни инсталации
        ♦Климатични инсталации
        ♦Газови инсталации

 

ЗА ЕКОПРОЕКТ ООД всеки проект е уникален и предлага индивидуално, гъвкаво и рационално решение !

« към предишната страница