weebly reliable statistics

Често задавани въпроси

Защо точно системата Epyr?

Системата Epyr освен биомаса,преработва и промишлени и битови отпадъци,с което дългосрочно решава проблема със замъряването и от друга страна произвежда чиста електроенергия от възобновяеми източници.Осигурява се екологичен начин на генериране на енергия,освен това инвестирате в околната среда и в своето бъдеще чрез по-чист въздух и безопасна околна среда.

 

Защо инсталцията Epyr се счита за възобновяем източник на енергия?

Конвенционалните възобновяеми енргийни източници са слънцето,вятъра и геотермалните води.Нашите инсталации превръщат отпадъците в газообразни вещества,които служат за гориво на електрически генератори.Предполага се ,че с течение на времето светът ще произвежда все повече и все повече отпадъци,докато съществува съвременната цивилизация.С увеличаването на количествата отпадъци се увеличава и ефикасноста на нашите системи.

 

Какви продукти и отпадъци се получават при процеса на пиролиза?

Нашия основен продукт е електрическа и топлинна енергия.Освен газ при пиролизата се отделя и активен въглен и също така  пиролизно масло с висока енергийна плътност.При технологичния процес се елиминират  всички диоксини и фурани .

 

Какъв източник на енергия е необходим за работата на системата?

Инсталацията се нуждае от топлина за да започне процеса на преобразуване.Първоначално използваме масло или газ за достигане на необходимата температура.След старта инсталацията компенсира до 60 % от разхода на гориво от собствените си ресурси.Получената топлина може да бъде използвана за изсушаване на входящия продукт.

 

Какво осигурява възвращаемоста на инвестициите?

Прерабоката на отпадни материали носи значителни доходи,които са обусловени от сравнително ефтината суровина и продажбата на електроенергия.В зависимост от използваната технология  се оползотворяват и получените при процеса биомасло и въглен.

 

 

 

                              Имате ли някакви въпроси ? 

                Елате при нас и ние ще ви разкажем повече !

« към предишната страница