weebly reliable statistics

Фотоволтаични системи

 

Фотоволтаични системи

Инженерингова компания ЕКОПРОЕКТ ООД вече четири години следи пазара и развитието на технологиите за промишлено производство на електроенергия от алтернативни енергийни източници. В изпълнение на финансовата програма на ЕС за България до 2013 година българското правителство прие предложението на европейската комисия в мярката "Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси", да се включи нова дейност за изграждане на инсталации с използване на възобновяеми енергийни източници.

През 2007г. бе приет " Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата" , Обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г., който гарантира изкупуването на произведената електрическа енeргия от тези източници на преференциални цени. Това от своя страна гарантира възвръщаемостта на инвестициите в тази сфера.

За да онагледим нашият дългогодишен труд в областта на алтернативните енергийни източници, ЕКОПРОЕКТ ООД започна реализацията на проект за фотоволтаична система с мощност 1 МW на територията на България.

 

Защо е изгодно капиталовложение?

Като имаме предвид, че у нас слънчевото греене годишно надвишава значително средноевропейските показатели, то инвестициите в соларни фотоволтаични паркове, дори без никакви субсидии или грантове, са много изгодно капиталовложение. Ресурсът (слънчевото греене) е практически неограничен и напълно безплатен. Пазарът на продукцията (изкупуването на произведено електричество) е 100% законово гарантиран не само от държавата, но и от Европейските директиви. Всяко преносно и разпределително предприятие са длъжни приоритетно да присъединяват централи произвеждащи енергия от ВЕИ.

Конкретно за инвестиционните предимствата на слънчево-енергийните проекти можем да отбележим няколко фактора, които мотивират инвеститорите за средносрочни и дългосрочни капиталовложения:

 1. Слънцето, първичен енергиен източник за земята е безплатно и практически неизчерпаемо.
 2. Оперативното управление на фотоволтаичните съоръжения е автоматично и се извършва дистанционно от електроразпределителните предприятия.
 3. Фотоволтаиците отдават максималната си мощност през деня, а това е времето, в което консумацията на електроенергия е максимална. Това благоприятства и оптималната работа на системата. Именно поради тази причина те са предпочитани от операторите на публичните електросистеми.
 4. Фотоволтаичните системи не се нуждаят от постоянен оперативен персонал.
 5. Соларните паркове могат да се изграждат на етапи, защото фотоволтаиците са модулно разделени. Това позволява такива проекти да стартират и с неголеми начални разходи, а в последствие да се развиват, за сметка на получаваните печалби от направените начални вложения.
 6. България, със слънчевата си светлина, е една от най-подходящите територии за печеливша експлоатация на слънчевата светлина, чрез фотоволтаици (виж схемата по-нагоре ).
 7. Всички фотоволтаични проекти са приоритетни за европрограмите и те се субсидират в известна степен, зависеща от това дали проекта е частен, общински или публично-частно партньорство.
 8. Фотоволтаиците могат да се разполагат по фасадите, покривите на сгради, в дворове и на открито - практически навсякъде.
 9. От всички удобно достъпни за експлоатация възобновяеми енергийни източници, най бързо и лесно усвоимият е слънчевата светлина.
 10. Изкупната цена на тока, произвеждан от фотоволтаици у нас сега достига до 40 евроцента без ДДС за киловатчас, с тенденция да расте, заедно с ръста на енергията по-принцип.
 11. Фотоволтаиците могат да се инсталират и в урбанизирани територии. За тях не се изисква да се следват процедурите на инвестиционен процес за електроцентрали, а е достатъчно само разрешение за строеж (монтаж) по смисъла на чл.147 ал.1, т.2 от Закона за устройство на териториите.
 12. Съгласно Закона за енергетиката (чл.62) за местоположението на фотоволтаиците, както и на други електроцентрали на ВЕИ, е предвидено Общините и Държавата да разрешават безсрочно право на строеж без търг или конкурс за обекти на общински и държавни терени.
« към предишната страница