weebly reliable statistics

Модул термична газификация Epyr 500

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

     Общо описание на избрания технологичен процес        

Проектирана е високотемпературна инсталация модулен тип за пиролиза при отсъствие на кислород. Липсата на  кислород в този процес подтиска образуването на диоксини и други вещества вредни за околната сред, предотвратява изгарянето (окислението) на суровините, в следствие на което се получава пиролизен газ с висока калоричност . Получените пиро-газ и пиролизно масло, могат да бъдат пряко използвани в множество приложения, ключително с двигател с вътрешно горене, газова турбина и бойлер за получаване на топлина и електичество. Това е самоподдържаща се система, като част от образуванота гориво се използва за поддържане на процеса на пиролиза.

 

      Модулен комплекс за термична газификация с капацитет 1000 kg/h

Модулният комплекс се изгражда от две отделни системи, работещи самостоятелно и независимо една от друга. Работата на модулите самостоятелно и независимо един от друг, позволява при спирането на една част от тях за профилактика или ремонт да се гарантира работата на комплекса.

 

Модулният комплекс е изграден от следните компоненти:

 • - Модул „EPyr 500”с капацитет на преработка до 500kg/hсуха предварително третирана биомаса 2бр.
   
 • - Модул „Газо и водоочистка”с капацитет до 450 – 550  нормални m3/h. – 2бр.
   
 • - Модул „Когенерация”с общ капацитет 1000 kW/h електроенергия и 1500 kW/h топлоенергия
   
 • - Спомагателно оборудване
   
 • - Компютърна система за управление КСУ
   

Модулният комплекс е проектиран да работи 24 часа на ден в продължение на 8000 часа годишно.

 

 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА МОДУЛИТЕ И СЪСТАВНИТЕ ИМ ЧАСТИ

Untitled.png    Модул „EPyr 500”

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZLarYMZotiI&feature=youtu.be

EPyr 500” е технологична инсталация за високотемпературна вакуумна пиролиза на твърд отпадък, като трансформира въглеводородите в използваеми продукти. Работният процес е високотемпературна пиролизна газификация с непрекъснат цикъл, протичащ в отсъствие на кислород и се самоподдържащ се процес.

 

Модулът „EPyr 500” е проектиран за средна производителност от 500kg/h на суровина с до 10-15% влажност,  Работна температура – 850°С; Инсталирана електрическа мощност – 21 kW.

 

Габаритни размери на модула:

Дължина                    7360mm 

Ширина                       3260mm

Височина                   5300mm

Тегло                          16 600 kg.

 

Техническо описание на оборудването в модула:

  ●Приемен бункер - служи за подаване и дозиране на суровината.

Суровината в бункера е с размери на частиците 2-4mm.

Бункера се захранва с помощта на редлер от скад за съхранение на изсушена и надробена биомаса.Същия е снабден с две клапи предотвратяващи навлизането на въздух (кислород) в камерата.

 

  ●Пиролизна камера - представлява термоизолиран метален контейнер с вътрешни размери 3250×1500×2250mm, в който са обособени нагревна зона и зона за трансформация на суровината. В него е поместена двуходова трансформационна камера - две свързани тръби с дължина 4000mm и диаметър Ø 425mm.

Димните газове от камерата се извеждат през димоход  ø300mm.

  ●Винтови транспортьора – два броя, разположени са вътре в камерата и осигуряват непрекъснатото подаване на суровина, работят в противоток. Тази система е предназначена за  500kg/hс до 25% колебания.

  ●Горен конвейерен винт – служи за захранване на камерата с материал.

  ●Долен конвейерен винт – служи за да извежда твърдия остатък (пепелта) от камерата.

Описание на процеса:

Първоначално, за стартиране на процеса се изисква външен източник на енергия – работа на нафтова горелка, средно за около 40 минути. След това произвежданата течност е достатъчена да захрани горелката за поддържане на  процеса и да се захранват допълнителни консуматори. Произведения газ се продава - за захранване газови генератори. Газовете излизащи от пиролизната камера преминават през инерционен сепаратор /циклон/ за отстраняване на прах, малки твърди частици и сажди. Събраните твърди частици се извеждат по тръбопровод към изхода за твърд остатък. Последователно действащи клапи предотвратяват навлизане на въздух при освобождаване на сепаратора.С водоохлаждаем винтов транспортьор остатъкът (неорганична пепел) се охлажда и извежда (събира) в контейнер за транспортиране до депо. При необходимост остатъкът се оросява.

Предвидена е инсталация тип „свещ“ за извеждане на излишното количество произведен газ (при аварийна ситуация).

Крайните продукти на вакуумната пиролиза на биомасата са пиролизен газ, твърд остатък (пепел) и пиролизна течност.

При високотемпературна вакуумна пиролиза на дървесина (t=850°С) се получава добив на газ около 67 % , твърд остатък около 10 % и течна фаза около 10-15%.  

 Приблизителен състав на газа: CH4 – 25% ; H2 – 30% ; CO – 30% ; CO2 – 5% ; N2 –5% ; CxHy – 5%.·  Пиролизният газ е с плътност около 0.85-0.87 kg/m3.

Топлината на изгаряне е Qд= 15000-16000  kJ/Nm3 ( 3.5 – 3.8 kW/Nm3 ).

Шнековите транспортьори са окомплектовани с два стандартни редуктора и ел. двигатели - взривобезопасно изпълнение.

Двойно горивна горелката  51 kg/h

Опционално горелка за изгаряне на излишъка от газ 60 Nm³/h

Пепелта се извежда посредством последователно отварящи се клапани, предотвратяващи навлизането на въздух. 

« към предишната страница