weebly reliable statistics

Пиролиза и пиролизни инсталации

Какво е пиролиза?

 
Трансформация на органични съединения в резултат на деструкцията им под действието на високи температури. Пиролизата е термично разграждане  при пълна липса на оксидиращ агент, или такъв с ограничена  наличност.Обикновено се произвеждат три продукта: газ, пиролизно масло и  въглен,чиито относителни пропорции много зависят от метода на пиролиза , характеристиките на биомасатата и параметрите на реакцията. Пиролизата се извършва в херметично затворен, косвено нагрят реактор ,в който суровината се хомогенизира  и се разлага  превръщайки се в газ,карбон и пиролизно масло. Принципно е  възможно пара или инертни газове  да се добавят  в пиролизния реактор за допълнителна газификация на твърдата фракция.
 
 ♦Газообразните продукти са смес от различни въглеводородни газове, като метан,СО, водород и др.Калоричноста на газовата смес е висока. Получените при пиролизата газообразни продукти биха могли да се изгарят в газодвигателен генератор за производството на електрическа енергия.
 
♦Течните отпадни продукти са материали,състоящи се от сложна смес на въглеводороди характеризиращи се с висока енергийна плътност и калоричност .Тези продукти освен за технологична топлина могат да се изолзват за котелно гориво.При подходяща обработка могат да се прилагат ,като гориво за двигатели и турбини.
 
♦Основния твърд отпаден продукт ,получаван при бавната пирилиза е въглен(карбон)с висок енергиен потенциал.Употребява се за технологични нужди в промишленоста и като гориво за получаване на топлинна енергия

  

http://www.youtube.com/watch?v=gJoxNrBOHD0&feature=youtu.be

  

                        

« към предишната страница