weebly reliable statistics

Пречистване на отпадната вода

 

Пречистване на отпадната вода

Отпадните води се пречистват, за да се отстрани вредното им въздействие върху прородната среда. Това се извършва като се отделят замърсяващите вещества от водата. Основните методи за пречистване са -механичнихимичнифизико-химични и биологични. Технологичната схема за пречистване на отпадната вода зависи от количеството и вида на замърсяването, както и от степента на пречистването.

БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ

Пречистване на отпадни води от органично замърсяване чрез микроорганизми:

Процесите са аеробни (в присъствие на кислород) или анаеробни (без кислород). Органичните вещества се минерализират (разрушават по биохимичен път), при което се получават газообразни продукти (метан, въглероден диоксид, амоняк и др.). Извършва се в БИОбасейн, БИОфилтри, като отделените утайки се третират в аеробни стабилизатори, метантанкове и др. На биологично пречистване се подлагат и производствени води съдържащи биоразградими органични вещества.

МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ

Според специфичното си замърсяване, отделните потоци производствени отпадни води могат да се определят като: Маслосъдържащи; Мазниносъдържащи; Съдържащи нефтопродукти; Съдържащи повърхностно активни вещества; Съдържащи тежки метали и токсични вещества; Съдържащи - хлор, вар, циан, хром и др.

При механичното пречистване се включват следните процеси: Прецеждане; Утаяване; Филтриране. За целта се използват следните съоръжения:

- Решетки; Сита; Влакноуловители

- Пясъкозадържатели

- Мазнинозадържатели, Маслоуловители; Нефтозадържатели; Кало-маслоуловители

- Утаители

- Филтри

Количествените и качествените параметри на производствените отпадъчни води са изключително разнообразни и се определят за всеки конкретен случай чрез съответните анализи.

ХИМИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ

Два са процесите, които включва химичното пречистване на отпадните води: Неутрализация и Химично окисление. Съответно съоръженията, които се използват са:

- Станция за съхранение и дозиране на реагенти-вар, хлор, киселина.

- Озонаторна станция

- Смесители

- Камери за реакция

- Утаители

- Озонаторни басейни

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

Физико-химичното пречистване включва следните процеси 

- Екстракция

- Сорбация

- Флотация

- Хиперфилтрация; Обратна осмоза

- Евапорация

- Кристализация

- Коагулация; Флокулация

« към предишната страница