weebly reliable statistics

Технология на пиролиза Epyr

 

Технологията на пиролиза Epyr

Технологичното предимство на системата е че се използва непрекъснат процес на пиролиза в който се разлагат веществата, изложени на високи температури в безкислородна среда.Системата Epyr Pyrolysis извежда пиролизната технология за обработка на отпадъци  и биомаса в енергия на качествено ново ниво.При уникалният процес на пиролиза Epyr се произвежда максимално количество  газ, съдържащ се в енергийния потенциал на отпадъците, за максимално ефективното производство на електричество.Системата е  една от малкото за оползотворяване на биомаса и твърди битови отпадъци, при която се постига пълно молекулярно разпадане.

                        Предимства на технологията:

*Освен биомаса може едновременно да обработва  различни видове отпадъци, включително несортирани отпадъци

*Екологична безопасност

*Липса на диоксини в отходните газове и твърдата утайка

*Намален риск за общественото здраве

*Не изисква  организирането на разделно събиране

*Ниски оперативни разходи чрез максимално използване на собствените ресурси, и отпадната топлина

*Надежден източник на енергия, висока енергийна мощност

* Висока производителност и енергийна ефективност

* Възобновяем източник на енергия

*Съвместимост с механизмите на Протокола от Киото

 

Подходящи суровини за преработка с технологията Epyr:

Биомаса

Налице е все по-голям интерес в световен мащаб за преобразуване на енергия от биомаса.Биомасата включва:

-енергийни култури, дървесни отпадъци, включително горски отпадъци, отпадъци от производството на дървесина, кори, стърготини, растителни остатъци, като слама и други остатъци от прибиране на реколтата от зърнени храни, картон и хартия , остатъци от хранително-вкусовата промишленост и селскостопански отпадъци.

 

Твърди битови отпадъци

Нормалния поток битови отпадъци включва: хранителни отпадъци, хартия, картон, пластмаса от всички видове, дървесни отпадъци, бои, каучукови изделия, текстил и др. 

Гуми

Възстановяването на метал, високата производителност на енергия и липсата на вредни емисии, това е жизнеспособна опция при преработката на автомобилни гуми.

Индустриални отпадъци

Включва отпадъци, които се генерират в резултат на промишленото проиводство.По-голямата част от тези отпадъци се изпращат на депото ,като допълнение към битовите отпадъци.

Опасни отпадъци

Тези отпадъци се генерират на всеки етап от производството, употребата и изхвърлянето на продукти и включват токсични материали и вещества от PVC, домакински химикали и бои и лакове,на трансформаторни масла и различни промишлени отпадъци. Всички тези отпадъци могат да се преработят безопасно и ефективно от  системата Epyr.

Пластмаса 

Процеса на пиролиза Epyr предоставя на общините и частната индустрия уникалната възможност за безопасно обезвреждане на пластмасовите отпадъци и унищожаване на опасните химичните вещества, съдържащи се в тях, като едновременно с това се произвежда чиста електроенергия. 

Утайки от отпадъчни води

Утайките от отпадъчните води, може да се смесват с други отпадъци с цел постигане на необходимото ниво на влага в потока отпадъци, преработвани от системата Epyr

Нефтени отпадъци

Отработеното масло и отпадъците от петрола са опасни за почвата, подземните води и здравето на хората.В процеса на третиране на отпадъчните води, съдържащи се маслото в рафинериите и нефтохимическите заводи се образуват значително количество нефтени утайки.Елиминирането на тези утайки,  е главоболие за много компании. Използването на технологията на пиролиза Epyr решава безопасно и ефективно този проблем.

« към предишната страница